Jdi na obsah Jdi na menu
 


- Pravdy o Chuckovi Norrisovi -

 • Chuck Norris napočítal do nekonečna. Dvakrát.
 • Chuck Norris vie deliť nulou.
 • Chuck Norris je častým darcom krvi pre Červený kríž. Len nie svojej vlastnej.
 • Chuck Norris dokáže páliť mravce lupou. V noci.
 • Chuck Norris je prvý človek, ktorý porazil betónovú stenu v tenise.
 • Slzy Chucka Norrisa liečia rakovinu. Škoda, že nikdy neplakal.
 • Chuck Norris zničil periodickú tabuľku prvkov, pretože uznáva iba prvok prekvapenia.
 • Zbrane nezabíjajú, to Chuck Norris.
 • Chuck Norris je taký rýchly, že dokáže obehnúť Zem a udrieť sa do chrbta.
 • Chuck Norris pozná poslednú číslicu čísla Pí.
 • Chuck Norris dokáže roztiahnuť diamant a premeniť ho v uhlie.
 • Chuck Norris vie spraviť bubliny z hovädzích steakov.
 • Chuck Norris nenosí hodinky. On proste určí, koľko je hodín.
 • Keď Chuck Norris robí zhyby na hrazde, nedvíha sa. Sťahuje zemeguľu dole
 • Chuck Norris žaluje NBC, pretože Zákon a Poriadok sú mená, ktoré dal svojej pravej a ľavej nohe.
 • Chuck Norris raz zjedol tortu skôr, ako mu stihli povedať že v nej bola striptérka.
 • Keď sa Chuck Norris vyspí s chlapom, nie je to preto, že je teplý. Proste došli ženské.
 • Chuckov kop z otočky je preferovaná forma popravy v 16 štátoch.
 • Chuck Norris vynašiel vlastný štýl karate. Hovorí mu Chuck-ťa-zloží.
 • Bermudský trojuholník bol pôvodne štvorec, kým Chuck neodkopol jeden roh.
 • Chuck Norris pri bowlingu nemusí dávať strike, keď trafí prvú kolku, ostatné omdlejú strachom.
 • Chuck Norris kedysi dávno narazil na medveďa. Medveď sa tak vydesil, že utiekol na severný pól a srsť mu strachom zbelela.
 • Pero je mocnejšie ako meč. Pokiaľ ho v ruke drží Chuck.
 • Chuck Norris zomrel pred 10 rokmi, ale zubatá nemala odvahu mu to povedať.
 • Chuck Norris musí triediť prádlo na tri hromady, biele, farebné a krvavé.
 • Chuck Norris spí s vankúšom pod pištoľou.
 • Chuck Norris nemá bankový účet. Vždy len oznámi banke koľko potrebuje.
 • Chuck Norris dokáže vyhrať hru dostihy a sázky bez toho aby vlastnil jediného koňa.
 • Chuck Norris dokázal, že sme vo vesmíre sami. Pred jeho prvou vesmírnou expedíciou sme neboli.
 • Chuck Norris raz navštívil Panenské ostrovy. Teraz sa volajú Ostrovy.
 • Chuck Norris spí v noci pri svetle. Nie že by sa bál tmy, ale tma sa bojí Chucka.
 • Chuck Norris raz prežil samovražedný atentát. On bol atentátnik.
 • Keď ti chuck ukáže prostredníček, ukazuje ti kolko sekúnd života ti ostáva.
 • Chuck Norris hral ruskú ruletu s úplne nabitou zbraňou. A vyhral.
 • Niektorí ľudia nosia pyžamo so Supermanom. Superman nosí pyžamo s Chuckom Norrisom.
 • Všetci ľudia maju 23 párov chromozómov. Chuck ich má 72 a všetky sú smrtelné.
 • Raz prišla pre Chucka Norrisa smrť ale Chuck ju dobehol a zabil. Takže pre teba si už pr9de Chuck Norris.
 • Chamberlainov rekord je 2000 žien za celý život, Chuck Norris to nazýva ako jeden lahký stvrtkový deň.
 • Chuck Norris sa sám prihlásil, že po Apokalipse tu ostane a bude bojovať s antikristom.
 • Chuck Norris nikdy neudrie dve muchy jednou ranou. Chuck Norris zabije všetky muchy jednou ranou.
 • Predtým ako si bubák ľahne pod posteľ, vždy sa pozrie, či tam nie je Chuck Norris.
 • Keď hrá Chuck Norris Monopoly, tak to má vplyv na celú svetovú ekonomiku.
 • Mimozemštania existujú! Len dovtedy nezaútočia, kým Chuck Norris nezomrie.
 • Keď sa Chuck Norris narodil, jediný kto plakal v miestnosti, bol doktor. Nikdy sa nedotýkaj Chucka Norissa.
 • Chuck Norris raz dotal v škole úlohu, aby napísal sloh na tému smelosť. Dostal jednotku s hviezdičkou, aj keď napísal len svoje meno.
 • Chuck Norris stratil svoje panictvo skôr, ako jeho otec vlastný otec.
 • Chuck Norris

  Je tu par chyb ale ved to budete vedet rozlustit!!!
  Deti nosia pyžamá so Supermanom, len Superman nosí pyžamo s Chuckom Norrisom.

  Odkedy Chuck Norris naèúral Shumacherovi do nádrže, vyhráva jeden pretek za druhým.

  Chuck Norris vyhral preteky na stacionárnom bicykli.

  Chuck Norris je èastým darcom krvi...pravdaže nie svojej.

  Chuck Norris je jediný èlovek, ktorý vie deli� nulou.

  Teória evolúcie neexistuje. Existuje iba zoznam živoèíšnych druhov, ktoré nechal Chuck Norris ži�.

  V skutoènosti to bol Chuck Norris, kto porazil Saurona.

  Poznáš Màtve more ???Chuck Norris ho zabil !

  Keï vidíš na parkovisku miesto s oznaèením hendikepovaných, neznamená to, že tam parkujú hendikepovaní, ale Chuck Norris, a keï tam zaparkuješ si hendikepovaný.

  Socha slobody vo vèerajšom interview povedala, že odmalièka chcela by� ako Chuck Norris

  Keï mali deti v škole opísa� smelos�, tak Chuck Norris dostal 1* už po preèítaní mena.

  Chuck Norris napoèítal do nekoneèna. A to 2-krát !!!

  Chuck Norris znièil periodickú tabu¾ku prvkov, pretože uznáva len prvok prekvapenia.

  Chuck Norris je prvý èlovek, èo porazil v tenise betónovú stenu.
  Chuck Norris zomrel pred 10 rokmi ale Smrtka nemala odvahu mu to poveda�

  Chuck Norris musí triedi� prádlo na tri hromady - biele, farebné a krvavé

  Chuck Norris je èastým darcom krvi pre Èervený Kríž. Len nie svojej vlastnej

  Chuck Norris hral ruskú ruletu s plno nabitou zbraòou a vyhral

  Keï Chuck Norris spadne do vody, nebude mokrý, ale voda bude Chuck Norrisová

  Teória evolúcie neexistuje, existuje iba zoznam živoèíšnych druhov, ktoré nechal Chuck Norris preži�.

  Ak Chuck Norris mešká, èas by mal radšej sakra spomali�

  Chuck Norris dokáže páli� mravce lupou. V noci

  Slzy Chucka Norrisa lieèia rakovinu. Škoda, že nikdy neplakal.

  Na poslednej stránke Guinnessovej knihy svetových rekordov je malým písmom uvedené že všetky rekordy drží Chuck Norris, tu uvedení ¾udia sú tí, èo sú mu najbližšie

  Nie sú žiadne odlišné rasy, iba zem plná ¾udí, ktoré Chuck Norris zbil do rôznych odtieòov èiernej, modrej a žltej

  Chuck Norris si v KFC objednal BigMac a dostal ho

  Iraku neboli žiadne zbrane hromadného nièenia. Chuck Norris žije v Oklahome

  Na Nagasaki nikdy žiadna bomba nespadla, to len Chuck Norris vyskoèil z lietadla a udrel do zeme

  V priemernej obývacej izbe je 1242 vecí, pomocou ktorých by Vás Chuck Norris dokázal zabi�, vrátane samotnej izby

  Chuck Norris nespí, iba èaká

  Zbrane nezabíjajú, to Chuck Norris

  Hlavné príèiny smrti v USA sú: 1.Onemocnenie srdca, 2.Chuck Norris, 3.Rakovina

  Chuck Norris neèíta knihy, len ich poriadne zmaèkne a dostane informácie, ktoré potrebuje

  Chuck Norris je tak rýchly, že môže obehnú� Zem a udrie� sa do chrbta

  Chuck Norris nenosí hodinky, on proste urèí ko¾ko je hodín

  Väèšina ¾udí má 23 párov chromozómov, Chuck ich má 72 a všetky sú smrte¾né

  Chuck Norris pozná posledné èíslo èísla Pí

  Niektorí ¾udia majú jednu mozgovú hemisféru väèšiu ako druhú, Chuck Norris má väèšie obidve

  Chuck Norris vynašiel celé spektrum farieb, okrem ružovej, tú vynašiel Tom Cruise !!!

  Chuck Norris vie roztiahnu� diamant a premeni� ho na uhlie

  Žiadne globálne otep¾ovanie neexistuje, to iba Chuck Norris priblížil Slnko, keï mu bolo chladno

  Za každým úspešným mužom je žena, za každým màtvym mužom je Chuck Norris

  Keï Boh povedal "budiš svetlo", Chuck Norris poèkal kým poprosí

  Chuck Norris raz kopol koòa do brady. Jeho potomkovia sú dnes známi ako žirafy

  Ozzy Osbourne odhrýza hlavy netopierom, Chuck Norris to robí tigrom usurijským

  Chuck Norris vie robi� bubliny z hovädzích steakov

  Keï sa hovorí "nikto nie je dokonalý" Chuck Norris to považuje za osobnú urážku

  Chuck Norris spí s vankúšom pod pištolou

  Chuck Norris nemá bankový úèet. Vždy iba oznámi banke ko¾ko potrebuje

  Èas na nikoho neèaká... ak to nie je Chuck Norris

  Chuck Norris dokáže vyhra� hru Dostihy bez toho aby vlastnil jediného koòa

  Chuck Norris dokázal že sme vo vesmíre sami. Pred jeho prvou vesmírnou expedíciou sme neboli

  Chuck Norris raz navštívil Panenské ostrovy. Teraz sa volajú Ostrovy

  Chuck Norris nemal nikdy problém s alkoholom. Avšak alkohol má problém s Chuckom Norrisom

  Na konci dielu Walker : Texas Ranger nejde zoznam hercov ale zoznam úmrtí behom natáèania

  Scéna,v ktorej Chuck Norris prehrá súboj s Brucom Lee, bola scéna s najdrahšími špeciálnymi efektami v histórii kinematografie všetkých èias

  Chuck Norris vymyslel rakovinu pretože bol unavený so zabíjania ¾udí
  Obrazek
  Chuck Norris nenecháva správy, necháva varovania

  Keï Arnold v druhom Terminátorovi hovorí "Ja sa vrátim" myslí tým,že ide požiada� o pomoc Chucka Norrisa

  Chuck Norris raz prežil samovražedný atentát

  Ak ti Chuck Norris ukáže prostredník, ukazuje ti ko¾ko sekúnd života ti ostáva

  Ve¾ký Èínsky múr bol pôvodne postavený aby zabránil Chuckovi Norrisovi vstúpi� do Èíny. Žalostne sklamala

  Len Chuck Norris dokáže svojmu nepriate¾ovi odtrhnú� hlavu a hodi� mu ju do xichtu

  Chuck Norris sa vie tak rýchlo zobudi�, že sa pristihne ako ešte spí

  Chuck Norris dokáže tlieska� jednou rukou

  Chuck Norris si dá hlavu za nohu

  Chuck Norris vie hovori� brilovym písmom

  Chuck Norris vie koktať� v posunkovej reči

  Boh chcel stvori� Zem za mesiac ale Chuck Norris mu dal len 7 dní

  Ježiš vedel chodi� po vode, ale Chuck Norris vie chodi� po Ježišovi

  Chuck Norris robí zhyby na hrazde, nedvíha sa. S�ahuje zemeguľu dole

  Chuck Norris vyhral Superstar bez jediného vydania tónu

  Mimozemštania existujú! Len dovtedy nezaútočia, kým Chuck Norris nezomrie.

  Chuck Norris dokáže urobi� dieru do vody

  Chuck nesmrdi,to smrad Chuck Norrisuje...

  Chuck Norris spôsobuje cigarete rakovinu

  Chuck Norris sa raz holil a porezal žiletku

  Chuck Norris vie naštartova� auto bez motora

  Keï sa Chuck Norris narodil, jediný kto plakal v miestnosti, bol doktor. Nikdy sa nedotýkaj Chucka Norissa.

  Raz prišla pre Chucka Norrisa smrť� ale Chuck ju dobehol a zabil. Takže pre teba si už príde Chuck Norris.

  Chuck Norris dokáže tresnúť� otáčacími dverami

  Chuck Norris nemá tieň, lebo ho už štvalo, že ho niekto imituje

  Chuck Norris poskladá Rubikovu kocku tromi �ahmi, bez použitia konèatín

  Chamberlainov rekord je 2000 žien za celý život, Chuck Norris to nazýva ako jeden lahký štvrtkový deň.

  Chucka Norrisa raz matka nazvala Charles. Raz.

  Chuck Norris bol na dovolenke v Španielsku a naháňal vystrašených býkov po uliciach.

  Chuck Norris sa narodil v zrube ktorý si sám postavil.

  Keď vyhláskuješ Chuck Norris v Kris Krose, vyhráš. Navždy.

  Chuck Norris raz zjedol tri 72-librové steaky za hodinu. Z toho 45 minút strávil sexom se servírkou.

  Chuck Norris raz spadol do jazera s toxickým odpadom. Jazero získalo zázračné schopnosti.

  Keď hrá Chuck Norris Monopoly, tak to má vplyv na celú svetovú ekonomiku.

  Chuck Norris raz zostrelil nemecké lietadlo tým, že naň ukázal a zakričal "Bang!"

  Chuck Norris bol raz v sú�aži Koleso Š�asia a točil ako prví. Ostatných 29 minút televíznej show se čakalo či sa koleso zastaví.

  Keď Chuck Norris behal okolo Zeme tak si kopal do riti.

  Chuck Norris raz vypadol z okna, z prvého poschodia na deviate

  Chuck Norris ako prvý pravý texaský ranger a indián telefonuje v púšti s mobilom.

  Chuck Norris uhádol v lote 8 čísel zo 7

  Chuck Norris dokáže cheatovat v reálnom živote..

  Keï si Chuck Norris odpluje tak urobí dieru do zeme

  Chuck Norris sa nedokáže opi�ť, je to alkohol čo sa opije z Chucka Norrisa

  Chuck Norris sa prvý krát pobil ešte ako spermia.

  Chuck Norris vie robi� kotrmelce hore schodami

  Chuck Norris je schopný leopardovi ukradnú� jedlo s papule pri behu

  Chuck Norris raz oplodnil dážïovku, tej sa potom narodila anakonda

  Zamaskovaný muž raz bodol Chucka Norrisa v temnej uličke za detskou nemocnicou... nôž vykrvácal

  Chuck Norris musel presta� pra�ť prádlo v oceáne,tsunami zabíjalo

  Ostatni ľudia žuvajú žuvačku, Chuck Norris žuvá titan.

  MacGyver vie vyrobi� výbušninu z hovna, Chuck Norris vie vyrobi� výbušninu z MacGyvera

  Chuck Norris je taký rýchly,že počas búrky sa vyšplhá po blesku doprostriedka búrkoveho mračna,nazbiera si tam ľadové kryštáliky,vráti sa do izby a dá si tam obľúbeny bourbon s ľadom skôr, ako zahrmí.

  Chuck Norris stratil panictvo skôr ako jeho otec

  Chcuk Norris vie nakresli� dúhu modrým perom

  Chuck Norris vie z orechov spraviť� makovník

  Chuck Norris sa v daždi dokáže uhýbať� kvapkám

  Pár ľuďom sa podarilo zísť� dolu Niagárske vodopády v drevenom sude, Chuck Norris ich zišiel nahor v lepenkovej krabici

  Keď je Chuck Norris dlho vo vode, voda sa začne dusi�ť.

  Chuck Norris nepočúva hudbu, hudba počúva jeho

  Chuck Norris si vie natrie� chleba na maslo

  Chuck Norris si nechal nastreliť� fúzy – samopalom

  Chuck Norris zjedol krabičku liekov na spanie a spôsobilo to to, že žmurkol

  Chuck kopal z otočky tak rýchlo že sa začal vraca� späť� v čase

  Chuck Norris odohrá akúkoľvek klavírnu skladbu na bassgitare bez strún

  Chuck Norris �a kopne s rukou

  Chuck Norris vie kde je stred vesmíru.On ho určil

  Útok na Chucka Norrisa polícia definuje ako samovraždu.

  Helikoptéra bola vynájdená potom, ako konštruktéri videli Chucka Norrisa, ako za 5 sekúnd kopol 20 krát z otočky.

  Chuck Norris je schopný fotosyntézy.

  Chuck Norris plodí deti s IQ nad 160.

  Boh nestvoril Zem 7 dní. Mal ju hotovú za 10 minút. Zbytok času pracoval na Chuckovi Norrisovi.

  Chuck Norris musí využívať� kaskadéra na scény, v ktorých plače.

  Chuck Norris vyhral v sú�aži Coca-Cola po odovzdaní piatich vrchnákov s textom "Skús štastie znova".

 • Vo filme Matrix je Matrixom Chuck Norris. Keď budete dáva� dobrý pozor pri scénach s padajúcím zeleným kódom, môžete vidiet slabé obrysy jeho bradky.

  Chuck Norris zabehol 12-minútovku za 6 minút

  Chuck Norris raz zjedol tortu skôr, ako mu stihli poveda� že v nej bola striptérka.

  Bermudský trojuholník bol pôvodne štvorec, kým Chuck Norris neodkopol jeden roh.

  Chuckovi Norrisovi nehľaď na zuby, lebo ti vykusne oči

  Chuck Norris v detstve nikdy nepomočil postel. Postel sa zo strachu pomočila sama

  Chuck Norris neužívá steroidy. Steroidy užívají Chucka Norrisa

  Informácia o tom, že Chuck Norris napoèítal dvakrát "len" do nekonečna nie je aktuálna. Chuch Norris totiž napočítal aj omnoho ïalej.

  Keï sú ľudia v núdzi, modlia sa k Bohu......a Boh sa spýta Chucka Norrisa čo by urobil on....

  Chuck Norris vie kto zabil Kenedyho

  Chuck Norris si raz hodil mincou...padol znak, ale aj jedno lietadlo. Verejnos�ť to pozná ako LOST

  Na jedinej masovej vražde sa Chuck Norris nezúčastnil osobne. Bola to tá, v ktorej svoje otočky poslal re�azovým e-mailom.

  Chuck Norris prinúti vodu tiec� do kopca.

  Kameňom porazí nožnice, nožnice porazia papier, papier porazí kameň. Chuck Norris porazí všetky 3 naraz

  Chuck Norris sa kvalifikoval do závodu Daytona 500 maximálnou rýchlos�ou 324 míl za hodinu. Bez auta.

  Chuck Norris je jedným z božích bratov. Ježíš je jeho slabší brat!

  Google nebude hľada� Chucka Norrisa, pretože vie, že ty nenájdeš jeho, ale on si nájde teba !!!!!

  Ako dosvedèuje NASA, Chuck Norris je jediným èlovekom, ktorý je okom viditeľný z vesmíru.

  Moderné èistiace prostriedky uvádzajú, že znièia 99.9% mikróbou. Chuck Norris znièí 100% èohoko¾vek, keï sa mu zachce.

  Chuck Norris predbehol svetlo.

  Chuck Norris vyhral obidve svetové vojny... tretiu plánuje

  Chuck Norris sa nikdy nepopálil... oheò sa popálil o Chucka Norrisa

  Chuck Norris je ôsmy div sveta... vpodstate aj všetkých ostatních sedem

  Chuck Norris vymyslel 6 zmyslov, šiesty zmysel je Chuck Norris

  ¼udia majú noèné mory, noèné mory majú Chucka Norrisa

  Chuck Norris hádže hracou kockou sedmièky.

  Chuck Norris vie èo sa stalo s Hitlerom

  Chuck Norris nebol spojený s matkou pupoènou šnúrou ,to matka bola spojená s nim.

  Dinosauri vyhynuli ,lebo si pohnevali Chucka Norrisa.

  Keby Chuck Norris hral vo filme Titanic ,príbeh by rozprával on a nie tá žena.

  Titanic potopil Chuck Norris.

  Kain nezabil Abela to Chuck Norris.

  Èernobil nevys�ahovali kvôli výbuchu v jadrovej elektrárni ,ale kvôli Chuck Norrisovi.

  Chuck Norris neèaká na autobus, autobus èaká na neho..

  Chuck norris nepozerá filmy, filmy pozerajú jeho.

  Chuck norris raz skušal svoju kopaèku s otoèkou medzi dvojièkami v New Yorku presne 11. septembra a vzniklá tak silná turbulencia že k sebe pritiahla dve dopravné lietadalá ktoré do nich narazili. Muselo sa to zvali� na teroristov pretože nikto nemal odvahu poveda� že to bol CHuck Norris.

  Chuck Norris si neuživa života, ale život si užíva Chucka Norrisa

  Na svete existuje ešte jedna žena, s ktorou sa Chuck Norris nevyspal...poèka�...tak už niè.

  Chuck Norris vie drvi� diamanty...vieèkom.

  Viete preèo je Slovensko také hornaté? Chuck Norris rovinu nemusí.

  Èierne diery neexistujú...to Chuck zbiera suveníry.

  Chuck Norris raz preèítal všetky texty na Internete...ešte skôr ako ich napisal.
  Obrazek
  Chuck Norris sa ešte nikdy nezranil...a všetky ostatné zranenia spôsobil on.

  Chuck Norris vie recitova� Mor ho! v brailovom písme po fínsky.

  Chuck raz preskákal 800 metrov zo zaviazanými nohami.....na hlave

  Cuck Norris dokáže boxerskou rukavicou roz�a� mravcovi peru

  Cuck Norris neverí v boha...boh verí v Cucka Norrisa

  Chuck Norris vie rýchlejšie sedie� ako ty beža�

  Chuck Norris si pozrie hodinovy film za stvrthodinu

  Do jadrových zbraná sa pridáva DNA Chucka Norrisa

  Chuck Norris ovonia kvietok skôr ako rozkvitne

  Chuck Norris vie oklama� detektor lži

  Chuck Norris dokáže hádza� hrach na stenu, tak aby to malo zmysel.


 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář